KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ W WODZISŁAWIU

MISJA SZKOŁY

„Żyj tak , by Tobie było dobrze z innymi i innym z Tobą”

WIZJA SZKOŁY

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, świadomego najważniejszych norm etycznych, otwartego na świat i środowisko lokalne, potrafiącego korzystać z mediów oraz porozumiewać się w języku ojczystym i obcym. Działania nauczycieli, uczniów i rodziców ukierunkowane są na proces nauczania i uczenia się oraz kształcenie kompetencji kluczowych - czyli połączenia wiedzy umiejętności i postaw potrzebnych do samorealizacji, rozwoju osobistego i bycia aktywnym obywatelem.

Chcemy aby w wyniku naszych działań szkoła była:

Efektywna -    skutecznie pomagająca uczniom osiągnąć sukces edukacyjny i umożliwiająca im wszechstronny rozwój.

Bezpieczna -   chroniąca uczniów przed niebezpieczeństwem i zagrożeniami, przeciwdziałająca zjawiskom agresji i przemocy.

Przyjazna -     życzliwa uczniom i ich rodzicom, otwarta na współpracę ze środowiskiem.

PRIORYTETY SZKOŁY

Priorytetem szkoły jest:

 • kształcenie  porozumiewania się w języku ojczystym,
 • kształcenie  podstawowych umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
 • rozwijanie uzdolnień matematycznych i posługiwania się technologią informacyjną,
 • wychowanie przez sztukę i obcowanie z kulturą,
 • kształtowanie szacunku dla przyrody, wdrażanie zdrowego trybu życia,
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji, kultury narodowej, regionalnej oraz innych kultur i tradycji,
 • kształtowanie umiejętności uczenia się, inicjatywy i przedsiębiorczości,
 • stosowanie oceny jako informacji zwrotnej,
 • poszukiwanie innych systemów nauczania - uczenia się-niż system klasowo-lekcyjny,
 • dążenie do wprowadzania innowacji pedagogicznych.

NASZA SZKOŁA

 • dba o jakość edukacji,
 • zapewnia wszechstronny rozwój ucznia,
 • rozwija samodzielność, aktywność i pasje,
 • zapewnia nowoczesną  bazę dydaktyczną,
 • kształtuje poczucie przynależności narodowej oraz więzi ze swoją małą Ojczyzną,
 • jest otwarta na europejskie i światowe wartości kultury,
 • kształtuje postawy tolerancyjne,
 • szanuje godność i prawa każdego człowieka,
 • jest szkołą bezpieczną,
 • preferuje zdrowy styl życia,
 • dba o pozytywny wizerunek w środowisku,
 • zapewnia uczniom udział w projektach,
 • przygotowuje do dalszego etapu nauki.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WOJSKA POLSKIEGO

 • rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 • sprawnie posługuje się językiem ojczystym,
 • ma podstawy do dalszej nauki języka obcego,
 • uczy się myśleć i rozumieć świat,
 • wierzy w siebie i swoje możliwości,
 • zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,
 • jest koleżeński, kulturalny i tolerancyjny,
 • szanuje swój kraj i swoją małą Ojczyznę,
 • potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie,
 • korzysta z osiągnięć  naukowo - technicznych
 • dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo,
 • jest dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum.

ABSOLWENT GIMNAZJUM  NR 1 IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ

 • posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które potrafi wykorzystać w praktyce,
 • uczy się twórczego i krytycznego myślenia,
 • korzysta z najnowszych osiągnięć naukowo- technicznych,
 • jest komunikatywny, kreatywny i przedsiębiorczy,
 • sprawnie posługuje się językiem ojczystym,
 • ma podstawy do kontynuacji nauki języka obcego,
 • jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych,
 • przestrzega ogólnie przyjętych norm obyczajowych,
 • szanuje tradycje narodowe i lokalne,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • dba o środowisko i dostrzega zagrożenia cywilizacyjne,
 • preferuje zdrowy styl życia, wierzy w siebie i swoje możliwości,
 • jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

NASI RODZICE

Z rodzicami budujemy model współpracy oparty na następujących założeniach:

 • Rodzice są naszymi partnerami w współtworzeniu wizerunku szkoły w środowisku,
 • Rodzice zapoznawani są z postępami uczniów w nauce, zachowaniem dziecka w grupie i ewentualnymi trudnościami wychowawczymi,
 • tworzona jest otwarta, szczera komunikacja nauczyciel-rodzic w sprawach problemów dziecka w szkole i rodzinie,
 • Rodzice kontaktują się z nauczycielami oraz wykazują zainteresowanie dzieckiem - istnieje wzajemna wymiana informacji o uczniu,
 • Rodzice aprobują nauczyciela jako dydaktyka i wychowawcę oraz mają zaufanie do jego fachowości i dostrzegają jego pracę,
 • Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci i włącza ich w swoje działania.

 

(Przyjęta przez Radę Pedagogiczna Zespołu Szkół w Wodzisławiu w dniu 29-04-2014 r.)